Reijo Tossavainen, toisinajattelija Sanoja ja tekoja. Nöyrästi, mutta nöyristelemättä.

Vaaliohjelmani, eduskuntavaalit 2011

Vaaliohjelmani, eduskuntavaalit 2011

Tästä on kysymys

Suomi on hyvä maa, paras paikka maailmassa meille suomalaisille. Suomessa on paljon sellaista, mitä kannattaa arvostaa ja säilyttää.
Silti hyvässäkin on paljon parannettavaa. Siksi olen ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa. Siihen minä olen valmis. Säilytettävää ovat suomalaisen yhteiskunnan hyvät perusarvot: esimerkiksi rehellisyys, työnteon arvostus, isänmaallisuus, sosiaalinen vastuuntunto, kristillinen usko, perheen arvostus, suomalainen kulttuuri ja ympäristöstä huolehtiminen. Näitä arvoja ja tavoitteita puolustaa parhaiten aitosuomalainen kansanliike, perussuomalaiset.

Monet näistä perusarvoistamme ovat pahoin rapautuneet. Monet niistä halutaan painaa maan rakoon. Niin ei saa tapahtua, vaan yhteiselle, hyväksi koetulle arvopohjalle on rakennettava nykyistä parempi tulevaisuus.

Eduskunnassa kansanedustajan tärkein tehtävä, jopa velvollisuus, on toimia kansan tahdon mukaisesti. Nyt useimmat poliitikot tekevät niinkuin lystäävät, kansan mielipiteellä ei ole mitään merkitystä.

En lupaa kuuta taivaalta. Siihen ei minulla eikä kellään toisellakaan poliitikolla ole valtaa eikä voimaa, mutta lupaan tehdä voitavani omien voimieni ja kykyjeni pohjalta sekä äänestäjien tuella.

Rahaa löytyy ilman verojen ja maksujen korotuksia

Veroja ei pidä nostaa eikä valtion eli meidän kansalaisten velkataakkaa lisätä. Siksi rahaa on löydettävä muualta, vähemmän tärkeitä kohteita karsimalla. Silloin joudutaan valitsemaan eri asioiden välillä. Rahaa hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseen on, jos niin halutaan.

Karsintakohteita löytyy, tässä esimerkkejä:
- Kehitysavusta suurin osa menee korruptioon ja erilaisten välikäsien taskuun. Pääosa kehitysavusta pitää siirtää kotimaan tarpeisiin, ja osa käyttää katastrofiapuun. Myös "lähinaapuriyhteistyöstä" eli lahjarahoista venäläisille on kokonaan luovuttava. Säästöt yhteensä lähes 1000 miljoonaa. Siis 1.000.000.000 euroa.
- Hallinnon tietojärjestelmien yhteensovittaminen karsii turhia toimintoja, tehotonta ajankäyttöä. Esimerkiksi lääkäreiden työajasta huomattava osa tuhlaantuu, kun potilaaseen ja hoitoon liittyvää tietoa joudutaan hakemaan eri tietolähteistä. Tässäkin on mahdollista saada miljardiluokan säästöt.
- Harmaa talous on saatava kuriin lisäämällä poliiseja ja muita tutkivia viranomaisia. Heidän palkkamenonsa palautuvat monikymmenkertaisina takaisin. Harmaan talouden menetykset ovat yhteensä noin 3-5 miljardia euroa. Väärinkäytösten kitkemisellä turvataan myös suomalaisten työpaikkoja.

- Sosiaalitukien perässä tapahtuva maahanmuutto on lopetettava. Kun kaikki vaikutukset huomioidaan, niin säästöt ovat vuositasolla satoja miljoonia. Mikäli muutto jatkuu nykyvauhdilla, niin kustannus tai säästö vuositasolla on huomattavasti suurempi.

- Suomalaiset sotivat Afganistanissa toisen sotijaosapuolen tukena. Se ei ole rauhanturvaamista, joten joukkomme on vedettävä heti takaisin. Lisäksi EU:n valmiusjoukkojen ylläpito ja Somalian rosvojahti eivät ole välttämättömiä. Säästöt näistä ovat yhteensä lähes 150 milj. euroa. Suomen on peruttava myös lupaus jalkaväkimiinojen tuhoamisesta, koska korvaavan järjestelmän rakentaminen maksaa jopa yli miljardi euroa.

Edellä mainitut säästökohteet ovat yhteensä useita miljardeja euroja. Lisää löytyisi myös turhaa byrokratiaa ja holhousta vähentämällä. Monet valtionhallinnon toimialat ovat turhan pöhöttyneitä, esimerkkinä olkoon ympäristöhallinto.

Yllä on siis useita miljardiluokan säästökohteita. Mitä esimerkiksi yhdellä miljardilla eurolla voidaan saada aikaan, siitä esimerkki: Jos yhden ihmisen palkkakulut ovat noin 40 000 euroa vuodessa, niin miljardilla eurolla voidaan palkata 25 000 henkilöä! Siis yksi henkilö per 200 suomalaista. Siis suomalaisia palvelevia henkilöitä vanhusten hoitoon, sairaiden hoitoon, lasten hoitoon, opetukseen, ynnä muihin suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin.

Hyväksytkö nämä tavoitteet?

Euroopan Unioni toimii jo nyt kuin liittovaltio, sillä 75 % Suomen lainsäädännöstä on käytännössä direktiivien kääntämistä. EU puuttuu liikaa pikkuasioihin, vaikka monet asiat voitaisiin asiantuntevammin päättää Suomessa, maamme oloihin sopivalla tavalla. EU:sta pitää kehittää vapaakauppaan, ympäristöasioihin ja rikollisuuden torjuntaan keskittyvä itsenäisten valtioiden välinen yhteistyöjärjestö. YK:n toimintaedellytyksiä tulee parantaa.

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan täyskäännös. Suomen tulee jatkossakin vastaanottaa oikeasti suojelun tarpeessa olevia henkilöitä eli ns. kiintiöpakolaisia. Sen sijaan tänne kerjäämään tai hyvän sosiaaliturvan perässä tulevat on torjuttava jo Suomen rajalla. Oikeasti työperäinen maahanmuutto on sallittava silloin, kun tänne tulee ammattitaitoisia henkilöitä tehtäviin, joihin ei muutoin saada työntekijöitä. Maahanmuutto on myös sallittava esim. 3 kk ajaksi henkilöille, jotka tulevat tänne töitä hakemaan.

Venäläisten maanosto on kiellettävä. Ensin on laadittava Suomen ja Venäjän välille sopimus, joka mahdollistaa suomalaisille maanoston myös Venäjältä. Esimerkiksi karjalaisilla pitää olla mahdollisuus hankkia vanhoilta kotiseuduilta maata ilman minkäänlaisia rajoituksia. Venäläisille ei saa myöntää viisumivapautta.

Pakkoruotsista on luovuttava yksikielisillä alueilla. Sen sijaan pitää tarjota jotakin muuta kieltä tai oppiainetta. Lisäksi ruotsinkielisten etuoikeudet esim. yliopisto-opiskelussa on poistettava.

Kunnallisten palvelujen tuottamisessa on käytettävä  järkevyysharkintaa. Jos kunnan omana tuotantona jokin palvelu on laadun ja hinnan osalta parempi, niin valittakoon se. Jos yksityisen tuottama palvelu on laadun ja hinnan osalta parempi, niin valittakoon se.

Yrittäminen on koko yhteiskuntaa ylläpitävä voima. Turhat yrittämisen esteet tulee poistaa. Yrittäjyyskasvatusta on annettava jo peruskoulusta alkaen. Ammattikorkeakouluun on perustettava yrittäjyyspainotteiset tradenomin ja insinöörin opintolinjat. Yritystoiminnan tukiviidakkoa tulee yksinkertaistaa ja tuki tulee nykyistä enemmän kohdentaa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Terveydenhuollon puolella olevat erilaiset tietojärjestelmät vievät lääkäreiden ja muun henkilökunnan ajasta kohtuuttoman suuren osan. On laskettu, että lääkäripula poistuisi, jos tietojärjestelmät saataisiin yhtenäistettyä. Sen jälkeen suomalaiset pääsisivät jonottamatta hoitoihin ja vastaanotoille. Siksi tietotekniikan pullonkaulat on poistettava terveydenhuollosta ja kaikkialta muualtakin yhteiskunnasta.

Työllisyyden hoitoon tarvitaan tehokeinoja. Kestävä ratkaisu on menestyvä yritystoiminta. Keinotekoisesta, tehottomasta pakkokurssituksesta tulee luopua. Oppisopimuskoulutusta tulee huomattavasti lisätä. Omaehtoista työpaikan hakua tulee tehos- taa ja palkita. Pysyvästi syrjäytyneet ja muutoin työkyvyttömät on siirrettävä kortistosta jonkin muun yhteiskunnan tarjoaman tuen piiriin.


Eläkkeellä olevat ja näinä vuosina eläköityvät ns. suuret ikäluokat ovat rakentaneet tämän maan nykyisen hyvinvoinnin. He ovat ansainneet kohtuullisen eläkkeen ja hyvän vanhuuden. Joka vuosi kuitenkin eläkkeet jäävät jälkeen palkkojen kehityksestä. Siksi ns. indeksileikkuri on poistettava. Eläkeläisten osa-aikainen työnteko on tehtävä mahdolliseksi verotusta korjaamalla. Näin turvataan parhaiten tuleva työvoimatarve. Ikäihmiset ovat kaikkein sopivimpia moniin tehtäviin, esim. hoitamaan muita ikäihmisiä. Toisaalta on myös eläkeikää lähestyviä henkilöitä, joiden työkyky ei ole enää riittävä. Heille on suotava mahdollisuus siirtyä eläkkeelle muita aikaisemmin ja nykyistä helpommin.


Rekkajonot rajoiltamme on poistettava niin, että rajan yli tänne pääsee saman verran rekkoja kuin mitä niitä menee takaisin. Silloin rekkajonot siirtyvät itärajan taakse. Suunnitelmat rakentaa isoja rekkaparkkeja rajan tuntumaan ovat verorahojen haaskausta. Rajan ylittäviltä rekoilta on perittävä tiemaksua, jolla rahoitetaan tiestön kunnossapitoa.

Rikollisten hyysääminen on lopetettava. Erityisesti vakavien väkivaltarikosten ja vakavien talousrikosten tuomioita on kovennettava. Samalla ehdollisten tuomioiden määrää pitää karsia. Rikosten uhrien asemaa tulee parantaa.

Kansanäänestys on järjestettävä tärkeissä asioissa, ja äänestyksen lopputuloksen on oltava päättäjiä sitova. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on tehty kuntaliitoksia, vaikka kuntien asukkaiden selvä enemmistö oli niitä vastaan. Valtiollisella tasolla esimerkiksi EU:sta liittovaltion tekevä Lissabonin sopimus olisi pitänyt alistaa kansanäänestykseen. Mahdollisen Nato-jäsenyyden osalta päätösvalta on annettava suoraan kansalle.

Kyläkoulut tulee säilyttää mahdollisimman pitkään. Nyt kouluja lakkautetaan usein väärien ja puutteellisten tietojen perusteella. Kyläkoulusta keskustaan on sama matka kuin toiseenkin suuntaan. Siksi isoista kouluista voidaan tarvittaessa siirtää oppilaita myös pieniin kouluihin. Pieni koulu on sekä lapsen että kylän kannalta paras ratkaisu.

Paikallisteiden kunto on romahtanut. Niiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on lisättävä määrärahoja. Myös tiekuntien ylläpitämien teiden valtionapuja on lisättävä. Jos rahaa ei muualta löydy, niin sitä on otettava moottoriteiden rakentamisen määrärahoista.

Kotihoito on useimmiten vaikeasti ja pysyvästi sairaan tai muutoin huonokuntoisen potilaan kannalta paras ratkaisu. Se on myös yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu erityisesti suurten ikäluokkien vanhetessa, sillä laitoshoito on nykyisin jopa neljä kertaa kalliimpaa. Kotihoito on raskasta työtä, siksi omaishoitajan työstä on maksettava kunnollinen korvaus ja omaishoitajien lomitus on järjestettävä kunnolla.

Lasten kasvuympäristönä koti on paras varsinkin kaikkein pienimmille. Siksi on tuettava nykyistä enemmän vanhempien mahdollisuuksia hoitaa itse lapsensa.

Maataloustukien valvonta on Suomessa Euroopan tiukinta. Meillä valvontaa jopa liioitellaan. Tuloksena on mappikaupalla selvityksiä jokaiselta pientilaltakin, kun Keski-Euroopassa viljelijä selviää jopa yhdellä lauseella ”jatkamme toimintaa entisissä puitteissa”. Suomessa viranomaisille on annettava määräykset väljemmistä tulkinnoista. Suomen hallituksen, eduskunnan ja Suomen edustajien EU:ssa pitää nykyistä tiukemmin puolustaa suomalaista maataloutta.

Maanpuolustuksen tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen. Kertausharjoituksia on lisättävä erityisesti eniten osaamista vaativien tehtävien osalta, mikäli varusmiesten koulutusaikaa joudutaan lyhentämään. Ulkomailla on keskityttävä vain perinteiseen rauhanturvaamiseen. Siksi suomalaiset sotilaat on kotiutettava Afganistanista, jossa he sotivat nyt toisen osapuolen tukena.

Teollisuuden kilpailukyky
tulee turvata mm. koulutuksen ja kohtuuhintaisen energian avulla. Suomalaisten työpaikkoja pitää suojella. Siksi esim. nykyisestä päästökaupasta on luovuttava ja siirryttävä ns. ominaispäästökauppaan, koska se on tasapuolisempi suomalaisia yrityksiä kohtaan. Näin edistetään myös työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Äänelläsi voit vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen.

Äänestä niinkuin tunnet oikeaksi!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat